Đề thi AIMO lớp 2

Đề bài: Trong hình vẽ, diện tích của mỗi tam giác đều do ba điểm gần nhau tạo thành là 1cm2. Tìm diện tích của hình cái lọ nước.


Eng: 

In the figure, the area of each equilateral triangle formed by three neighboring points is 1cm2. Find the area of the figure.