Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý                        

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Khoa học tự nhiên

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Lý

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử và Địa lí

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Địa lí

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Tin học

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Công Nghệ

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Giáo dục công dân

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm