Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý, Hóa                        

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Toán
    Đại số 8 Chương 1 -
    Đại số 8 Chương 2 -
    Đại số 8 Chương 3 -
    Hình học 8 Chương 1 -
    Hình học 8 Chương 2 -
    Hình học 8 Chương 3 -

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Hóa
    Hóa 8 Chương 1
    Hóa 8 Chương 2
    Hóa 8 Chương 4