Tính bội chung nhỏ nhất của 2 số

Nhập hai số:

Bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 là: 6
Tính bội chung nhỏ nhất của nhiều số

Nhập sáu số:

Bội chung nhỏ nhất của 2, 3, 5, 1, 1, 1 là: 30