Download
   https://drive.google.com/file/d/1t6p-0Qw1qrVBfaJzld3tHJrijP4ENRuk/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và chạy nhảy

Giao diện game