1. Data in Excel
Data in Excel
   - Numbers
   - Text
   - Formulas
   - addresses
   - dates, 
   - currencies
   - ...

Nhập "1/12" làm sao để excel hiểu là kiểu dữ liệu gì ? 
   kiểu số, hay ngày, hay tiền tệ, ... 
   Nếu là kiểu ngày thì sẽ hiểu là ngày 1 tháng 12 , hay ngày 12 tháng 1, ...

2. Cell formatting

B1: Bạn hãy nhập giá trị 0.8 vào cell B2.


B2: Chọn cell B2

B3: Click chuột phải và chọn Format Cells.B4: Giả sử mình muốn hiển thị định dang số tiền tệ thì chọn như sau.


B5: Click Ok, và kết quả sẽ như sau.

Bạn phải hiểu rằng Ô B2 vẫn chứa số 0,8 nhé. Chúng ta chỉ thay đổi cách hiển thị của nó mà thôi.


3. Ribbon cell formatting