PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THẠCH THÀNH
Đề số 18
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2016-2017
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm). Tính gi{ trị c{c biểu thức sau:
a) A = 68.74 + 27.68 – 68
b) B = 23.53 – 3.{539 – [639 – 8.(78 : 76 + 20170)]}
c) C =
9
10
151515 17 1500 1616
161616 17 1600 1717
              
d) D =
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 ..... 1
2 3 4 100
                     
Câu 2: (2,0 điểm). Tìm số nguyên x, biết:
a) 2016 : [25 – (3x + 2)] = 32.7 b)
x x x x x x x x x x 220
6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 39
         
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Cho A = 3 + 32
 + 33
 + 34 + < + 390. Chứng minh rằng A chia hết cho 11 v| 13
b) Tìm tất c c{c cặp số nguyên x, y sao cho: xy – 2x + y + 1 = 0
Câu 4: (4,0 điểm) a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số, sao cho chia nó cho 8 thì dư 7 v|
chia nó cho 31 thì dư 28 .
b) Tìm số nguyên n để ph}n số
4n 5
2n 1
có gi{ trị l| một số nguyên
Câu 5: (5,0 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy v| zOy. Vẽ tia Om v| tia On theo thứ tự l| tia ph}n
gi{c của c{c góc xOy v| góc zOy. Vẽ tia Om' l| tia đối của tia Om.
a) Tính số đo góc mOn
b) Tính số đo của góc kề bù với góc yOm, biết
0 m'Oz 30 
c) Cần vẽ thêm bao nhiêu tia ph}n biệt chung gốc O v| không trùng với c{c tia đã
vẽ trong hình để tạo th|nh tất c 300 góc.
Câu 6: (2,0 điểm) a) Tìm c{c số tự nhiên a v| b thỏa mãn: (100a + 3b + 1)(2a
 + 10a + b) = 225
b) Cho A =
1 1 1 1
...
1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 ... 2017
   
          
Chứng minh A
3
4
___________________Hết