Link exel online của google : https://docs.google.com/spreadsheets/


Ví dụ : chia sẻ (được chỉnh sửa - excel online):

Khi đang làm việc trên excel, có thể biết ai đang cùng làm file excel với mình
    


Khi một ai đó chỉnh sửa file , thì bạn có thể 
   => xem lại lịch sử, biết người nào, thời gian và nội dung chỉnh sửa
   => phục hồi lại file excel nguyên vẹn, như trước khi bị người đó sửa