Công thức hàm SUM

Excel định nghĩa SUM là một phép tính "tổng tất cả các số trong dãy ô". Nghĩa là hàm SUM có nhiệm vụ tính tổng số những con số và tham số có trong các ô và dãy ô.

- Cú pháp của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,...)

Trong đó: Number1, Number2,... là các giá trị số hạng.

- Kết quả của hàm SUM là tổng của các giá trị được chọn.

Ví dụ 1: =SUM(20,40,60) nghĩa là cộng các số hạng lại với nhau và cho ra kết quả 120.


=SUM(range)

Trong đó: range là vùng cần tính

Ví dụ:

Ví dụ 2 : Tính tổng các dãy số từ A1 đến A3, =SUM(A1:A3) cho ra kết quả làm 120.