Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tuần 22 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống: Bài 3: Nhìn hình vẽ và viết dài hơn, ngắn hơn vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Bút chì số 1 ….. bút chì số 2. b) Thước kẻ số 2 ….thước kẻ số 1. c) Con rắn số 1 …. con rắn số 2. d) Mũi tên số 1 …. mũi tên số 2. e) Bút màu số 2 …. bút màu số 1. g) Vợt tennis …. vợt bóng chày. Bài 4: Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào ô trống theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất: Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22 Bài 1: Bài 2: Bài 3: a) Bút chì số 1 dài hơn bút chì số 2. b) Thước kẻ số 2 ngắn hơn thước kẻ số 1. c) Con rắn số 1 dài hơn con rắn số 2. d) Mũi tên số 1 dài hơn mũi tên số 2. e) Bút màu số 2 ngắn hơn bút màu số 1. g) Vợt tennis ngắn hơn vợt bóng chày. Bài 4: