GET, POST, PATCH, PUT, DELETE là 5 methods cơ bản dùng để gọi phía server Restful.

Chuẩn REST có quy định rõ ràng như thế nào là một resource controller, và phải dùng method nào cho từng action trong controller đấy.

Cụ thể thì với action index 
   + Để lấy list dữ liệu, bạn cần gửi request lên server với method GET, 
   + Với action store để lưu dữ liệu, bạn cần gửi request lên server với method POST
   + Để sửa dữ liệu thì bạn cần dùng method PUT hoặc PATCH (PUT để sửa toàn bộ record, trong khi PATCH thường dùng trong trường hợp sửa 1 phần của record)
    + Để xoá dữ liệu thì cần method DELETE.... Chỉ cần bạn gọi lên server với Method khác với quy định (ví dụ như dùng method POST để update dữ liệu chẳng hạn) thì sẽ nhận về lỗi 405 (Method not allowed)

Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn của REST, bạn có thể tuân theo hoặc không. Bạn vẫn có thể code theo kiểu dùng GET để tạo dữ liệu, vẫn có thể dùng POST để xoá dữ liệu, và hệ thống vẫn sẽ chạy. Tuy nhiên, đã là tự code theo ý mình thì về sau bạn có thể sẽ gặp rất nhiều vấn đề về chất lượng code, về bảo mật, sẽ rất khó trong việc làm document, hay trao đổi với các thành viên khác trong development team (ví dụ như bạn làm theo chuẩn của REST về HTTP Method, thì chỉ cần bảo với thành viên khác một câu là gọi API để tạo dữ liệu đi, là teammate của bạn sẽ biết ngay cần phải gọi đến URL nào, với method là gì ... )