I. Hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ với sự tham gia của khí oxygen thành carbon dioxide và nước, đồng thời tạo năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống.

Hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể, khác với quang hợp, tất cả tế bào của cơ thể đều có khả năng hô hấp. Ti thể là bào quan chỉ có ở sinh vật nhân thực. 

II. Mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào:

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tạo ra nguyên liệu cho hô hấp. Hô hấp phân giải các chất hữu cơ như glucose thành các chất đơn giản (carbon dioxide, nước và năng lượng). 

Tổng hợp và phân giải trái ngược nhưng phụ thuộc lẫn nhau.

 III. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào:

Quá trình hô hấp tế bào có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố môi trường như sau:

IV. Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào vào thực tiễn:

1. Mối quan hệ giữa hô hấp tế bào và bảo quản lương thực, thực phẩm:

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ. Do đó, để bảo quản nông sản, cần đưa cường độ hô hấp về mức tối thiểu dựa vào việc điều chỉnh các yếu tố môi trường.

2. Mối quan hệ giữa hô hấp tế bào và bảo vệ sức khỏe con người:

Ở người, cần có các biện pháp đảm bảo quá trình hô hấp diễn ra bình thường, góp phần bảo vệ sức khỏe như: chế độ lao động hoặc chơi thể thao vừa sức, tránh thiếu hụt oxygen; chế độ dinh dưỡng hợp lí ...

 Sơ đồ tư duy Hô hấp tế bào: