Body là:

Khi chạy có response sau


I. Cách save array

Nhiệm vụ bây giờ là: Save toàn bộ author vào 1 array, sau đó save array vào environment

Nhiệm vụ bây giờ là: Save toàn bộ author vào 1 array, sau đó save array vào environment  • Lưu ý: để save object hoặc array vào trong environment, bạn cần phải JSON.stringify() cái object hoặc array đó trước.

Và đây là kết quả

  • Console log
  • Environment

II. Cách dùng array đã save

  • Nếu bạn muốn sử dụng 1 phần tử của array đã được lưu lại ở trong những request tiếp theo. Ví dụ như muốn “lấy random phần tử author”

Bạn sẽ code như sau:

Pre-Request tab:


  1. Vì “authors” được lưu trong environment sẽ ở dạng String, chứ ko phải array, nên sau khi get value ra, thì ta phải dùng JSON.parse() để cho nó trở lại là array, rồi save vào 1 biến nào đó.
  2. Muốn get 1 phần trong array, ta phải biết vị trí (index) của phần tử đó. Do đó, để lấy được 1 phần tử random thì ta cũng cho index random luôn. Tuy nhiên, nó chỉ được phép random trong khoảng từ 0 --> [array length] - 1 mà thôi. Nếu ngoài khoảng đó, nó sẽ bị lỗi ArrayIndexOutOfBound, có nghĩa là access vào 1 vị trí nằm ngoài array.
  3. Save biến đó vào vùng tạm variables vì ta không cần keep track biến đó theo thời gian, ta chỉ cần lưu tạm, để bên body có thể lấy được value