Khai báo biến dùng Variable chung


Scope (phạm vi biến) : 

  + Global 
  + Envirolment
  + C
ollection


Collection


Environment

   Initial value : giá trị biến được dùng để share cho những người dùng khác

   Current value : giá trị biến dùng cho cá nhân , để chạy API, khi share sẽ không thấy Các chỗ thường dùng biến Variable
   + Url
   + Header
   + Body