- API Create có bao nhiêu validate, thì sẽ làm bấy nhiêu API postman với body khác nhau để dễ test hơn
- Phân loại biến variable có 4 loại globals, envirolment, collection, variable
- Pre-request Script chạy trước khi thực thi API. Tests chạy sau khi API thực thi
- Chạy API liên hoàn, lấy kết quả respose của API 1 ráp tự động cho input API 2 
- Chạy tự động 1 list API theo kế hoạch (runner)
- Chạy API tự động với dữ liệu input được thiết lập sẵn trong file json, csv