101. Phần mềm nào sau đây là phần mềm duyệt virus:?
 
 
 
 
102. Số 10 ở hệ số thập phân chuyển sang hệ số nhị phân là:
 
 
 
 
103. Phần mềm nào sau đây sử dụng mã nguồn mở?
 
 
 
 
104. Phần mềm trên máy tính được chia làm các loại nào sau đây:
 
 
 
 
105. Tại sao bạn lại cần lưu tập tin sang một thiết bị lưu trữ?
 
 
 
 
106. Phát biểu nào không chính xác?
 
 
 
 
107. Tăng loại bộ nhớ nào sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất máy tính?
 
 
 
 
108. ROM (Read Only Memory) là:
 
 
 
 
109. Tập tin có phần mở rộng là .BMP là loại tập tin gì trên máy tính
 
 
 
 
110. Sắp xếp đơn vị đo dung lượng nào sau đây là đúng?
 
 
 
 
111. Theo bạn 1 MB bằng bao nhiêu KB?
 
 
 
 
112. Serial Number của phần mềm là?
 
 
 
 
113. Theo bạn 1GB bằng bao nhiêu MB?
 
 
 
 
114. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị nhập của máy tính
 
 
 
 
115. Theo bạn kí hiệu GB là viết tắt của từ nào?
 
 
 
 
116. Theo bạn kí hiệu MB viết tắt của?
 
 
 
 
117. Thiết bị nào sau đây sử dụng cho máy tính?
 
 
 
 
118. Theo bạn, các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
119. Thiết bị nào không phải là thiết bị xuất của máy tính
 
 
 
 
120. Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?