ĐỀ 27 Bài 1: Cho hai góc xOy  và yOz kề bù. Biết  0 xOy  70 a) Tính yOz b) Gọi Ot là tia phân giác của xOy . Tính yOt . Bài 2: Vẽ ABC biết AB cm  3 , AC cm  4 , BC cm  5 . Lấy điểm M thuộc cạnh BC , vẽ đoạn thẳng AM . Hỏi AM là cạnh chung của những tam giác nào ? Bài 3: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy , Oz sao cho  0 xOy  40 ,  0 xOz 110 a) Tính số đo yOz ? b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox . Tính tOz  ? c) Chứng tỏ Ot là tia phân giác của tOy  .