No.1
Point : 0

-15 point
You win
Bạn giỏi lắm
Màn tiếp