Khí Cacbonđioxit + Canxi Hidroxit (nước vôi trong) → canxi cacbonat( kết tủa) + nước

     CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Hiện tượng : 
    Làm đục nước vôi trong do xuất hiện kết tủa trắng CaCO3 trong dung dịch