Google meet - 3. Hướng dẫn vừa chia sẻ trình bày vừa quan sát học sinh

 


Kết quả khi chạyVideo Google meet - Hướng dẫn vừa chia sẻ trình bày vừa quan sát học sinh


https://www.youtube.com/watch?v=mbJ5GoBSu-s


Nhận xét