HTML Cleaner 

  - Trang bị nhiều tính năng hữu ích giúp việc dọn dẹp chỉnh sửa HTML trở nên dễ dàng nhất có thể. Chỉ cần chép đoạn code HTML, CSS, JS vào trình soạn thảo trên web và thiết lập tích chọn và nhấn nút Clean HTML

  - Các thiết lập : 
        Xóa thuộc tính Tab
        Xóa Hyperlink
        Xóa Image
        Xóa Table 
        Xóa các Class
        Xóa Comments
        Thêm, thay thế một đoạn code 
         ....

  - Có thể chuyển đổi dữ liệu Word, Excel, Powerpoint, ...  sang HTML