Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu hơn về các phương thức charAtslicetoUpperCaseconcat và cách sử dụng chúng trong thức tế để giải quyết vấn đề.

charAt()

Phương thức charAt() trả về 1 ký tự của chuỗi ở vị trị được chỉ  định mà không sửa đổi chuỗi gốc.

Cú pháp

character = str.charAt(index)

Ví dụ

var anyString = 'Brave new world';
console.log("The character at index 0  is '" + anyString.charAt()  + "'"); 
// No index was provided, used 0 as default

console.log("The character at index 0  is '" + anyString.charAt(0)  + "'");
console.log("The character at index 1  is '" + anyString.charAt(1)  + "'");
console.log("The character at index 2  is '" + anyString.charAt(2)  + "'");
console.log("The character at index 999 is '" + anyString.charAt(999) + "'");

// The character at index 0  is 'B'

// The character at index 0  is 'B'
// The character at index 1  is 'r'
// The character at index 2  is 'a'
// The character at index 999 is ''

slice()

Phương thức slice() trích xuất một phần của chuỗi và trả về nó dưới dạng một chuỗi mới mà không sửa đổi chuỗi gốc.

Cú pháp

str.slice(beginIndex[, endIndex])

Ví dụ

var str1 = 'The morning is upon us.';

console.log( str1.slice(1, 8) ); 
// returns "he morn" create new string from index 1 to index 8 of str1
console.log( str1.slice(4, -2) ); 
// returns "morning is upon u" create new string from index 4 to index (last index - 2) of str1
console.log( str1.slice(12) ); 
// returns "is upon us." create new string from index 12 to end of str1
console.log( str1.slice(30) ); 
// returns "" create new string from index 30 to end of str1. But the length of str1 is 23

toUpperCase()

Phương thức toUpperCase() trả về giá trị chuỗi được chuyển đổi thành chữ hoa (giá trị sẽ được chuyển đổi thành chuỗi nếu không phải là một chuỗi).

Cú pháp

str.toUpperCase()

Ví dụ

console.log('alphabet'.toUpperCase()); // 'ALPHABET'

concat()

Phương thức concat() nối các đối số chuỗi với chuỗi được gọi và trả về một chuỗi mới.

Syntax

str.concat(string2[, string3, ..., stringN])

Example

var str1 = 'Hello';
var str2 = 'World';

console.log(str1.concat(str2));
// expected output: "HelloWorld"

console.log(str1.concat(' ', str2));
// expected output: "Hello World"

console.log(str2.concat(', ', str1));
// expected output: "World, Hello"

Bài tập

Viết 1 chương trình với đầu vào là 1 chuỗi ký tự và in ra chuỗi đó với ký tự đầu được viết hoa.

 • Ví dụ
  • Cho "this is Test"; In ra "This is Test"
  • Cho "hello a"; In ra "Hello a"
 • Đầu vào: str
 • Đầu ra: In ra chuỗi với ký tự đầu được viết hoa.

Gợi ý

 • Sử dụng phương thức charAt lấy ký tự đầu tiên và sử dụng phương thức slice để lấy phần con lại của chuỗi
 • Sử dụng phương thức toUpperCase để viết hoa cho chữ cái đầu
 • Sử dụng phương thức concat để ghép 2 chuỗi trên lại
 • Đọc phần lý thuyêt để hiểu hơn về các phương thức này
 • Cần thận khi chuỗi đầu vào là 1 chuỗi rỗng