Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về các thuộc tính của chuỗi và cách sử dụng nó trong thực tế.

Tổng quan

Các giá trị nguyên thủy, như "John Doe", thông thường ko thể có thuộc tính hay phương thức (vì chúng ko phải là 1 object).

Nhưng trong JS thì có vì JavaScript đối xử với các giá trị nguyên thủy như object.

Thuộc tínhMô tả
lengthTrả về độ dài của chuỗi
prototypeCho phép bạn thêm thuộc tính hay phương thức

1. length

Trả về độ dài của chuỗi

Độ dài của chuối rỗng là 0.

Cú pháp:

string.length

Ví dụ:

var txt = "JS";
var sln = txt.length; // sln is 2

2. prototype

Cho phép bạn thêm thuộc tính hay phương thức

Lưu ý: Thuộc tính hay phương thức này sẽ là toàn cục nghĩa là nó có thể được dùng cho tất cả chuỗi khác

Cú pháp:

object.prototype.name = value

Ví dụ:

String.prototype.add_more = function (char) {
    return this + char;
};
var a = "Java";
var new_string  = a.add_more("Script"); // new_string is JavaScript


Bài tập

Cho 1 chuỗi name. Viết chương trình add phương thức mới cho chuỗi để kiểm tra chuỗi là chuỗi lớn hay ko, Chuối lớn là chuỗi có trên 10 ký tự

Và in kết quả ra màn hình "true" hay "false"

  • Ví dụ:
    • name = "JS"; in ra"false"
    • name = "JavaScriptJavaScript"; in ra "true"
  • Đầu vào: name
  • Đầu ra: "true" hay "false