Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về  Array.indexOf()Array.lastIndexOf() và cách sử dụng nó trong thực tế.

Array.indexOf()

Phương thức indexOf() trả về chỉ mục đầu tiên mà tại đó một phần tử đã cho có thể được tìm thấy trong mảng hoặc -1 nếu không có.

Cú pháp:

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex])

searchElement: Phần tử cần tìm trong mảng.

fromIndex (Optional): Vị trí index nơi bắt đầu tìm kiếm. Nếu index lớn hơn hoặc bằng số phần tử trong mảng, -1 sẽ được trả về, việc tìm kiếm sẽ không xảy ra. Nếu giá trị fromIndex là một số âm, vị trí index được tính từ cuối mảng. Lưu ý: cho dù fromIndex là số âm, kết quả tìm kiếm vẫn tính từ đầu mảng trở về sau. Nếu index bằng 0, cả mảng sẽ được tìm kiếm. Mặc định: 0 (cả mảng sẽ được tìm kiếm)

Ví dụ:

var beasts = ['ant', 'bison', 'camel', 'duck', 'bison'];

console.log(beasts.indexOf('bison'));
// expected output: 1

// start from index 2
console.log(beasts.indexOf('bison', 2));
// expected output: 4

console.log(beasts.indexOf('giraffe'));
// expected output: -1

Array.lastIndexOf()

Phương thức lastIndexOf() trả về chỉ mục cuối cùng mà tại đó một phần tử đã cho có thể được tìm thấy trong mảng hoặc -1 nếu không có. Mảng được tìm kiếm ngược, bắt đầu từ fromIndex.

Cú pháp:

arr.lastIndexOf(searchElement[, fromIndex])

searchElement: Phần tử cần tìm trong mảng.

fromIndex (Optional): Vị trí index nơi bắt đầu tìm kiếm. Nếu index lớn hơn hoặc bằng số phần tử trong mảng, -1 sẽ được trả về, việc tìm kiếm sẽ không xảy ra. Nếu giá trị fromIndex là một số âm, vị trí index được tính từ cuối mảng. Lưu ý: cho dù fromIndex là số âm, kết quả tìm kiếm vẫn tính từ đầu mảng trở về sau. Nếu index bằng 0, cả mảng sẽ được tìm kiếm. Mặc định: 0 (cả mảng sẽ được tìm kiếm)

Ví dụ:

var animals = ['Dodo', 'Tiger', 'Penguin', 'Dodo'];

console.log(animals.lastIndexOf('Dodo'));
// expected output: 3

console.log(animals.lastIndexOf('Tiger'));
// expected output: 1

var numbers = [2, 5, 9, 2];
numbers.lastIndexOf(2);   // 3
numbers.lastIndexOf(7);   // -1
numbers.lastIndexOf(2, 3); // 3
numbers.lastIndexOf(2, 2); // 0
numbers.lastIndexOf(2, -2); // 0
numbers.lastIndexOf(2, -1); // 3

Bài tập

Cho 1 mảng số tự nhiên data. tìm và in ra chỉ mục đầu tiên của giá trị 2 và chỉ mục cuối cùng của giá trị 2 trong mảng

 • Ví dụ:
  • data = [-1, 2, 3, 4, 2, 6]; Print: "1 4"
  • data = [0, 6]; Print: "No result"
 • Đầu vào: datas
 • Đầu ra: chỉ mục đầu tiên của giá trị 2 và chỉ mục cuối cùng của giá trị 2