Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về Array.forEach() và cách sử dụng nó trong thực tế.

Tổng quan

Phương thức forEach() thực thi một hàm được cung cấp một lần cho mỗi phần tử mảng. Có thể thay thế for để duyệt mảng

Cú pháp

arr.forEach(callback(currentValue [, index [, array]])[, thisArg]);

callback: Hàm xử lý mỗi phần tử, có 3 tham số

currentValue: Phần tử hiện tại đang được xử lý trong mảng

index (tùy chọn): Chỉ mục của phần tử hiện tại đang được xử lý trong mảng.

array (tùy chọn): Mảng đang được foreach() xử lý.

thisArg (tùy chọn)Giá trị được gán cho từ khóa this bên trong hàm callback khi được thực thi.

Ví dụ:

var array1 = ['a', 'b', 'c'];

array1.forEach(function(element) {
 console.log(element);
});

// output: "a"
// output: "b"
// output: "c"

function logArrayElements(element, index, array) {
 console.log('a[' + index + '] = ' + element);
}

// Notice that index 2 is skipped since there is no item at
// that position in the array.
[2, 5, , 9].forEach(logArrayElements);
// logs:
// a[0] = 2
// a[1] = 5
// a[3] = 9


Bài tập

Cho 1 mảng số tự nhiên data. Sử dụng Array.forEach() để in ra tất cả các phần tử chia hết cho 5 của mảng

 • Ví dụ:
  • data = [1, 5, 30, 26]; in ra
   5
   30

 • Đầu vào: data
 • Đầu rain ra tất cả các phần tử của mảng