Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về Array.reverse() và cách sử dụng nó trong thực tế.

Tổng quan

Phương thức reverse() đảo ngược thứ tự của chính mảng đó. Phần tử đầu tiên của mảng trở thành phần tử cuối và ngược lại, phần tử cuối trở thành phần tử đầu tiên của mảng.

Cú pháp

arr.reverse()

Ví dụ:

var array1 = ['one', 'two', 'three'];
console.log('array1: ', array1);
// expected output: Array ['one', 'two', 'three']

var reversed = array1.reverse(); 
console.log('reversed: ', reversed);
// expected output: Array ['three', 'two', 'one']

/* Careful: reverse is destructive. It also changes
the original array */ 
console.log('array1: ', array1);
// expected output: Array ['three', 'two', 'one']​

Bài tập

Cho mảng data. Đảo ngước các phần tử của mảng và in ra mảng mới

Ví dụ: data = ["A", "B", "C"];

In ra: ["C", "B", "A"]

  • Đầu vào: data
  • Đầu ra: In ra mảng mới