Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về Array.map() và cách sử dụng nó trong thực tế.

Tổng quan

Phương thức map() tạo ra một mảng mới với kết quả gọi một hàm được cung cấp trên mọi phần tử trong mảng gọi.

Cú pháp

var new_array = arr.map(function callback(currentValue[, index[, array]]) {
  // Return element for new_array
}[, thisArg])

currentValueGiá trị của phần tử trong mảng đang được xử lý

index (Tùy chọn): Index của phần tử trong mảng đang được xử lý
array (Optional): Mảng đang được gọi với map

thisArg (Tùy chọn): Giá trị gán cho từ khóa this bên trong callback.

Ví dụ

function double_value(x) {
	return x * 2;
}
var array1 = [1, 4, 9, 16];

// pass a function to map
const map1 = array1.map(double_value);

console.log(map1);
// output: Array [2, 8, 18, 32]


var numbers = [1, 2, 3, 4];
var filteredNumbers = numbers.map(function(num, index) {
 if(index < 3) {
   return num;
 }
});
//index goes from 0,so the filterNumbers are 1,2,3 and undefined.
// filteredNumbers is [1, 2, 3, undefined]
// numbers is still [1, 2, 3, 4]

Bài tập

Cho mảng số tự nhiên data. Chuyển tất cả các phần tử của mảng về giá trị tuyệt đối và in ra mảng mới

 • Ví dụ:
  • data = [2, -1, -8];  In ra: [2, 1, 8]
 • Đầu vào: data
 • Đầu ra: Chuyển tất cả các phần tử của mảng về giá trị tuyệt đối và in ra mảng mới