Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Muc tiêu

Sinh viên hiểu về phương thức Object.values() và cách sử dụng nó để giải quyết vấn đề trong thực tế.

Tổng quan

Phương thức Object.values() trả về một mảng các giá trị thuộc tính có thể đếm được của chính một đối tượng nhất định, theo cùng thứ tự được cung cấp bởi một vòng lặp for ... in

Cú pháp

Object.values(obj);

Ví dụ:

const object1 = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3
};

console.log(Object.values(object1));
// output: Array [1, 2, 3]

Object.values() trả về một mảng có các phần tử là các giá trị thuộc tính có thể đếm được tìm thấy trên đối tượng. Thứ tự của các thuộc tính giống như thứ tự được đưa ra bằng cách lặp qua các giá trị thuộc tính của đối tượng theo cách thủ công.


Bài tập

Cho 1 object person  = {firstName:"Trung", lastName:"Vuong", age:50, eyeColor:"blue"};

Lấy ra tất cả các giá trị của các thuộc tính trong object và in chúng ra

  • Đầu vào: Không có
  • Đầu ra
Trung
Vuong
50
blue