Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Phương thức Object.create () tạo một đối tượng mới, sử dụng một đối tượng hiện có làm nguyên mẫu của đối tượng mới được tạo.

Cú pháp

Object.create(proto, [propertiesObject])

proto

Đối tượng nên là nguyên mẫu của đối tượng mới được tạo.

propertiesObject

Không bắt buộc. Nếu được chỉ định và khác không được xác định, một đối tượng có các thuộc tính riêng có thể đếm được (nghĩa là các thuộc tính đó được xác định theo chính nó và không thể đếm được các thuộc tính dọc theo chuỗi nguyên mẫu của nó) chỉ định các mô tả thuộc tính được thêm vào đối tượng mới được tạo, với các tên thuộc tính tương ứng. Các thuộc tính này tương ứng với đối số thứ hai của Object.defineProperties().

Vi dụ

const a = {
  x: 1,
  add_numbers: function () {
    var added_number = this.x + this.y;
	console.log(added_number);
  }
};

const b = Object.create(a);

b.y = 2; 

b.add_numbers(); // output: 3

Bài tập

Cho chương trình mẫu. Tạo 1 object me từ person, gán name và job của object me từ dữ liệu được truyền vào và chạy printIntroduction của object me

Ví dụ: cho name = "Trung"; job = "developer";

In ra: "My name is Trung. My job is developer"

  • Đầu vào: name, job
  • Đầu ra"My name is {name}. My job is {job}"