Lý thuyết

 • Mục tiêu

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các dịch vụ mà Amazon Simple Storage Services (S3).

 • Tổng quát

Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng có độ bền vững cao, có khả năng lưu trữ và mở rộng không giới hạn. Là dịch vụ lưu trữ trực tuyến, S3 cung cấp một giao diện web services đơn giản để người dùng dễ dàng lưu trữ hoặc lấy ra bất kỳ phần dữ liệu nào của họ, tại bất cứ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào.

Dữ liệu được lưu trữ với cam kết 99,99999999%. Về tính bền vững dữ liệu, người dùng có thể lưu trữ một số lượng không giới hạn và chỉ trả tiền cho phần họ sử dụng.

Người dùng còn có thể lựa chọn S3 ở các region để tối ưu hóa cho tốc độ truyền dữ liệu, giảm chi phí hoặc phù hợp với yêu cầu bài toán.

Giá sử dụng S3:

  • Được tính dựa trên khối lượng và băng thông dùng thực tế.
  • Tất cả băng thông đi vào S3 là miễn phí nhưng Amazon sẽ tính phí trên băng thông đi ra.
  • Đơn vị lưu trữ được dùng để tính phí khi sử dụng S3 là GB/tháng
  • S3 là dịch vụ hiện hữu trên nhiều region và giá sử dụng trên từng region là khác nhau

Một số lưu ý khi sử dụng S3:

  • Có một giới hạn về số lượng "bucket" có thể tồn tại với mỗi AWS account là 100 bucket.
  • Tên của bucket là toàn cục trong 1 region, và phải là duy nhất. Nếu bucket là rỗng bạn có thể xóa và tái sử dụng tên. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bạn có thể tái sử dụng tên bucket đó, ví dụ tên đó vừa được một account khác sử dụng để tạo một bucket, vì vậy cần chú ý khi xóa bucket.
  • Bạn không thể tạo bucket bên trong một bucket.
  • Tên bucket được sử dụng như một public address trên internet. Vậy nên Amazon khuyến nghị tất cả tên bucket nên tương thích với chuẩn đặt tên DNS: Tên phải có ít nhất 3 ký tự và không dài hơn 63 ký tự. Tên bucket phải là một hoặc nhiều chuỗi ký tự, các chuỗi phân cách với nhau bởi dấu chấm (.). Tên bucket có thể chứa chữ thường, số hoặc dấu gạch ngang. Mỗi chuỗi ký tự phải bắt đầu và kết thúc bằng một ký tự chữ thường hoặc số. Tên bucket không được có dạng Ip address

Câu hỏi

Dựa trên nội dung bài học, mỗi account trên AWS được phép có tối đa bao nhiêu bucket ?
A. 0
B. 50
C. 100
D. 150