Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu được lệnh for và cách sử dụng nó trong bài tập thực tế.

Khái quát

Vòng lặp JavaScript cho vòng lặp lặp lại các phần tử cho số lần cố định. Nó nên được sử dụng nếu số lần lặp được biết đến. Cú pháp của vòng lặp for được đưa ra dưới đây.

for (initialization; condition; increment) 
{ 
  	code to be executed 
}
// Example:
for (i = 0; i < 10; i++) {
 console.log("The number is " + i );
}

Trong ví dụ trên, Bạn có thể thấy:

- Initialization: Gán 1 biến trước khi bắt đầu vòng lặp (var i = 0).

- Condition: Xác định điều kiến cho vòng lặp chạy (i phải nhỏ hơn 10).

- Increment: Tăng giá trị (i++) sau mỗi lần đoạn code trong vòng lặp được thực hiện.

Initialization

Thông thường bạn sẽ sử dụng câu lệnh initialization để khởi tạo biến được sử dụng trong vòng lặp (i = 0).

Điều này không phải lúc nào cũng đúng, JavaScript không quan tâm. initialization là tùy chọn.

Bạn có thể bắt đầu nhiều giá trị trong initialization (được phân tách bằng dấu phẩy):

Vi dụ:

for (i = 0, len = 10, text = ""; i < len; i++) { 
 text += i + " - ";
}

Và bạn có thể bỏ qua phần initialization (như khi giá trị của bạn được đặt trước khi vòng lặp bắt đầu):

var i = 2;
var len = 10;
var text = "";
for (; i < len; i++) { 
 text += i + " - ";
}

Condition

Condition thường được sử dụng để đánh giá điều kiện của biến ban đầu.

Nếu Condition trả về true, vòng lặp sẽ bắt đầu lại, nếu nó trả về false, vòng lặp sẽ kết thúc.

Increment

Increment thường tăng giá trị của biến ban đầu.

Điều này không phải lúc nào cũng đúng, JavaScript không quan tâm và Increment là không bắt buộc.

Increment có thể làm bất cứ điều gì như tăng âm (i--), tăng dương (i = i + 15) hoặc bất cứ điều gì khác.

Increment cũng có thể được bỏ qua (như khi bạn tăng các giá trị của mình bên trong vòng lặp):

Vi dụ:

var i = 0;
var len = 10;
for (; i < len; ) { 
 text += i + " - ";
 i++;
}

Sử dụng for cho một string

Bạn có thể sử dụng for loop cho 1 string

var str = "javascript";
for (i = 0; i < str.length; i++) {
	console.log(str[i]);
}
// output:
// j
// a
// v
// a
// s
// c
// r
// i
// p
// t

Bài tập

Cho 1 số n . Viết một chương trình để tính toán và in ra màn hình giai thừa của số đã nhập (n!)

 • Ví dụ:

  • Với n = 5, đầu ra được in ra màn hình là  "120"
   Vì 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
  • Với n = 3, đầu ra được in ra màn hình là  "6"
   Vì 3! = 3 * 2 * 1 = 6
 • Đầu vào: 1 số nguyên n nhập từ bàn phím
  Điều kiện tiền đề:
  1 ≤ n ≤ 20
 • Đầu ra: giai thừa của số đã cho n