Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về việc thêm tham số vào funcion

Tổng quan

Bạn có thể chỉ định tham số khi bạn khai báo function của mình để nhận giá trị đầu vào trong thời gian chạy. Các tham số hoạt động như các biến giữ chỗ trong một function; chúng được thay thế vào thời gian chạy bằng các giá trị (được gọi là đối số) được cung cấp cho function tại thời điểm gọi.

Các tham số được đặt trên dòng đầu tiên của hàm bên trong bộ dấu ngoặc đơn, như thế này:

function functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
  // Code to be executed
}

Function displaySum() trong ví dụ sau lấy hai số làm đối số, chỉ cần thêm chúng vào và sau đó chúng sẽ hiển thị kết quả.

// Defining function
function displaySum(num1, num2) {
  var total = num1 + num2;
  console.log(total);
}
 
// Calling function
displaySum(6, 20); // 0utputs: 26
displaySum(-5, 17); // 0utputs: 12

Bạn có thể định nghĩa bao nhiêu tham số tùy thích. Tuy nhiên, đối với mỗi tham số bạn chỉ định, một đối số tương ứng cần được truyền cho hàm khi nó được gọi, nếu không giá trị của nó sẽ không được xác định undefined. Hãy xem xét ví dụ sau:

// Defining function
function showFullname(firstName, lastName) {
  console.log(firstName + " " + lastName);
}
 
// Calling function
showFullname("Tuan", "Phong"); // 0utputs: Tuan Phong
showFullname("Vuong"); // 0utputs: Vuong undefined

Bài tập

Cho 2 số a và b. Sử dụng hàm get_sum để tính tổng của ab và in ra kết quả

 • Ví dụ:
  • Cho a = 5; b = 4; In ra: 9
  • Cho a = 1; b = 2; In ra: 3
 • Đầu vào: Không có
 • Đầu ra: hiển thị tổng của a và b