Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Hiểu về quy tắc đặt tên cho biến.

Biết những từ khóa riêng cái mà không thể sử dùng làm biến, function, phương thức hay tên đối tượng.

Tổng quan

Các quy ước đặt tên cho các biến JavaScript

Khi đặt tên cho các biến của bạn trong JavaScript, hãy ghi nhớ các quy tắc sau.

- Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái, gạch dưới (_), hay ký tự dollar ($).
- Tên biến không thể bắt đầu bằng 1 chữ số.
- Tên biến chỉ có thể chưa ký tự alpha-numeric (A-z, 0-9) và gạch dưới.
- Tên biến không thể chưa ký tự cách.
- Tên biến không thể là các từ khóa của JavaScript hay reserved word (từ khóa riêng).
- Tên biến trong JS có phân biệt hoa thường. Ví dụ, Name và name là 2 biến khác nhau.

Reserved Words (từ khóa riêng)

Bảng sau là danh sách nhưng từ khóa riêng của JS. Chúng ko thể dc sử dụng đề đặt tên biến, hàm, phương thức, nhãn vòng lắp hay tên object.

abstractelseinstanceofswitch
booleanenumintsynchronized
breakexportinterfacethis
byteextendslongthrow
caseFALSEnativethrows
catchfinalnewtransient
charfinallynullTRUE
classfloatpackagetry
constforprivatetypeof
continuefunctionprotectedvar
debuggergotopublicvoid
defaultifreturnvolatile
deleteimplementsshortwhile
doimportstaticwith
doubleinsuper

Ví dụ : tên biến đúng chuẩn 
   username
   start_date
   accountLocation
   paymentSuccessDate