Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Hiểu về cách làm việc của biến (Khai báo, Khởi tạo, gán giá trị)

Tổng quan

Biến là gì

Các biến là cơ bản cho tất cả các ngôn ngữ lập trình. Các biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, như chuỗi văn bản, số, v.v. Dữ liệu hoặc giá trị được lưu trữ trong các biến có thể được gán, thay đổi và truy xuất bất cứ khi nào cần. Nói chung, các biến là tên tượng trưng cho các giá trị.

Bạn có thể tạo 1 biến với từ khóa var, toán tử gán (=) được sử dụng để gán giá trị cho biến, như: var varName = value;

Ví dụ:

var name = "Tuan Phong"; 
var age = 10; 
var isBoy = true;

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ba biến, biến thứ nhất được gán với giá trị chuỗi, biến thứ hai được gán với một số, trong khi biến cuối được gán với giá trị boolean. Các biến có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng trong chương sau.

Trong JavaScript, các biến cũng có thể được khai báo mà không có bất kỳ giá trị ban đầu nào được gán cho chúng. Điều này hữu ích cho các biến được cho là giữ các giá trị như đầu vào của người dùng.

// Declaring Variable
var name;
 
// Assigning value
name = "Tuan Phong";

Khai báo nhiều biến cùng một lúc

Ngoài ra, bạn cũng có thể khai báo nhiều biến và đặt giá trị ban đầu của chúng trong một câu lệnh. Mỗi biến được phân tách bằng dấu phẩy, như được minh họa trong ví dụ sau:

/ Declaring multiple Variables
var name = "Tuan Phong", age = 10, isBoy = true;
 
/* Longer declarations can be written to span
multiple lines to improve the readability */
var name = "Tuan Phong",
age = 10,
isBoy = true;

Phạm vi của biến

Phạm vi của một biến là khu vực của chương trình mà nó được xác định. Các biến JavaScript chỉ có hai phạm vi.

- Global Variables (Biến toàn cục)− Một biến toàn cục có phạm vi toàn cầu, có nghĩa là nó có thể được định nghĩa ở bất kỳ đâu trong mã JavaScript của bạn.

- Local Variables (Biến cục bộ) − Một biến cục bộ sẽ chỉ hiển thị trong một hàm được định nghĩa. Các tham số chức năng luôn luôn cục bộ với chức năng đó.

var myVar = "out of function";   // Declare a global variable
function do_something( ) {
	var myVar = "in of function";  // Declare a local variable
    console.log(myVar);
}
do_something( ); // Output: "in of function"

// or

var myVar = "out of function";   // Declare a global variable
function do_something( ) {
    console.log(myVar);
}
do_something( ); // Output: "out of function"


Bài tập

Khai báo biến a và gán giá trị 15 cho a.

Khai báo biến b và gán giá trị 'javascript' cho b.

Khai báo biến c và gán giá trị true cho c.

In ra tất cả các biến trong chương trình

 • Đầu vào: Không có
 • Đầu ra: In ra tất cả các biến trong chương trình : "a is 15, b is javascript and c is true"