1.4. clear - nếu ko clear sẽ để lại vết của những chuyển động cũ


Nhận xét