Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Khách quan

Học sinh hiểu về Number.isFinite(), Number.isInteger(), Number.parseFloat() and Number.parseInt() làm thế nào để sử dụng nó trong các vấn đề thực tế.

Number.isFinite()

Phương   thức xác định xem giá trị được truyền có phải là một số hữu hạn hay không.Number.isFinite()

cú pháp

Number.isFinite(value)

Ví dụ

Number.isFinite(Infinity); // false
Number.isFinite(NaN);    // false
Number.isFinite(-Infinity); // false

Number.isFinite(0);     // true
Number.isFinite(2456);   // true

Number.isInteger()

Phương  Number.isInteger() thức xác định xem giá trị được truyền có phải là số nguyên hay không.

cú pháp

Number.isInteger(value)

Ví dụ

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true
Number.isInteger(99999999999999999999999); // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.parseFloat()

Phương   thức phân tích một đối số chuỗi và trả về một số dấu phẩy động.Number.parseFloat()

cú pháp

Number.parseFloat(string)

Ví dụ

Number.parseFloat('10') //10
Number.parseFloat('10.00') //10
Number.parseFloat('237,21') //237
Number.parseFloat('237.21') //237.21
Number.parseFloat('12 34 56') //12
Number.parseFloat(' 36 ') //36
Number.parseFloat('36 is my age') //36

Number.parseFloat('-10') //-10
Number.parseFloat('-10.2') //-10.2

Như bạn có thể thấy  Number.parseFloat() là khá linh hoạt. Nó cũng có thể chuyển đổi chuỗi bằng từ, trích xuất  số đầu tiên  , nhưng chuỗi phải bắt đầu bằng một số:

Number.parseFloat('I am Flavio and I am 36') //NaN

Number.parseInt()

Phương  Number.parseInt() thức phân tích một đối số chuỗi và trả về một số nguyên của cơ số hoặc cơ số đã chỉ định.

cú pháp

Number.parseInt(string,[ radix])

Ví dụ

Number.parseInt('10') //10
Number.parseInt('10.00') //10
Number.parseInt('237,21') //237
Number.parseInt('237.21') //237
Number.parseInt('12 34 56') //12
Number.parseInt(' 36 ') //36
Number.parseInt('36 is my age') //36

Như bạn có thể thấy  Number.parseInt() là khá linh hoạt. Nó cũng có thể chuyển đổi chuỗi bằng từ, trích xuất  số đầu tiên  , nhưng chuỗi phải bắt đầu bằng một số:

Number.parseInt('I am Flavio and I am 36') //NaN

Bạn có thể thêm tham số thứ hai để chỉ định cơ số. Cơ số 10 là mặc định nhưng bạn cũng có thể sử dụng chuyển đổi số bát phân hoặc số thập lục phân:

Number.parseInt('10', 10) //10
Number.parseInt('010') //10
Number.parseInt('010', 8) //8
Number.parseInt('10', 8) //8
Number.parseInt('10', 16) //16

Nhiệm vụ 

Cho n là 1 tham số. Viết chương trình kiểm tra phải có số hoặc không

 • Ví dụ :
  • Cho n = '';In rafalse
  • Cho n = 'abc';In rafalse
  • Cho n = 23;In ratrue
  • Cho n = 34.5;In ratrue
  • Cho n = '23.8';In ratrue
 • Đầu vào : n
 • Đầu ra : Check tran must be number or not (true or false)