Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

JavaScript comments là cách hữu ích để truyền tải thông điệp. Nó được sử dụng để thêm thông tin vào code, cảnh báo hay gợi ý. Để người dùng có thể dễ dàng giải nghĩa code.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo nhưng comment trong source code

Tổng quan

The JavaScript comment được bỏ qua JavaScript engine. Tức là không thực thi như code javascript bình thường

Có 2 kiểu comments trong JavaScript.

  • Single-line Comment (Comment 1 dòng)

Nó được thể hiện bằng dấu gạch chéo kép (//). Nó có thể được sử dụng trước hoặc sau 1 câu lệnh.    // show HelloWorld to screen
    console.log("HelloWorld");


  • Multi-line Comment (Comment nhiều dòng)

Nó có thể được sử dụng để thêm comment đơn cũng như nhiều dòng. Vì vậy, nó là thuận tiện hơn.

Nó được thể hiện bằng dấu gạch chéo về phía trước với dấu hoa thị "/*" rồi dấu hoa thị với dấu gạch chéo về phía trước "*/"

/*this is function run
to execute something */

function run() {
    console.log("HelloWorld");
}