Trang chủ > Javascript cơ bản

Gợi ý

Đọc phần lý thuyết sau để biết làm thế nào để in 1 thông báo ra màn hình.

Lý thuyết

Mục tiêu

Phương thức console.log() để viết tin nhắt ra màn hình / console.

console rất hữu ích cho mục đích kiểm tra

Tổng quan

Console.log () là một hàm trong JavaScript, được sử dụng để in bất kỳ biến nào được xác định trước đó hoặc chỉ in bất kỳ thông báo nào cần hiển thị cho người dùng.

Cú pháp

console.log("...");

Ví Dụ:

console.log("Javascript");
// output: Javascript
var myObj = { firstname : "John", lastname : "Doe" };
console.log(myObj);
// output: { firstname: 'John', lastname: 'Doe' }
Ví dụ với nhiều chuỗi
console.log("Java", "Script");
// output: "Javas Sript"

console.log("Java", ",","Script");
// output: "Javas , Sript"


Bài tập

Viết chương trình hiển thị "Hello World" ra màn hình

  • Đầu vào: Không
  • Đầu ra: hiển thị "Hello World" ra màn hình

Bài tập

Cho 2 chuỗi, firstName và lastName, In ra 1 chuỗi mới với định dạng "firstName, lastName".

  • Đầu vàofirstName và lastName
  • Đầu ra: In ra 1 chuỗi mới với định dạng "firstName, lastName".


Hướng dẫn

Mục tiêu

Hiểu về việc nỗi chuỗi trong javascript

Tổng quan

Toán tử + đươc sử dụng cho việc nỗi chuỗi trong javascript nếu ít nhất 1 trong các chuỗi là chuỗi.

Ví dụ:

console.log("Hello" + " " + "World");
// output: "Hello World"

console.log("Hello" + "-" + "World");
// output: "Hello-World"

Làm việc với các biến (Chúng ta sẽ thảo luần về các biến trong các phần sau)

var a = "Java";
var b = "Script";
var new_string = a + b; 

console.log(new_string);
// output: "JavaScript"

new_string = a + " and " + b; 

console.log(new_string);
// output: "Java and Script"