Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về Math.max() và Math.min() và các sử dụng nó để giải quyết vấn đề trong thực tế

Math.max()

Math.max() trả vế số lớn nhất trong các số đã cho

Cú pháp

Math.max([value1[, value2[, ...]]])

Ví dụ:

console.log(Math.max(1, 3, 2));
// output: 3

console.log(Math.max(-1, -3, -2));
// output: -1

Math.min()

Math.min() trả về số nhỏ nhất trong cách số đã cho, hoạc NaN nếu các tham số không phải là kiểu số

Cú pháp

Math.min([value1[, value2[, ...]]])

Ví dụ:

console.log(Math.min(2, 3, 1));
// output: 1

console.log(Math.min(-2, -3, -1));
// output: -3

Bài tập

Cho 4 số a, b,c và d. In ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.

  • Ví dụ:
    • Cho a = 1; b =2; c = 3; d = 4; In ra "4 1";
  • Đầu vàoa, b,c và d
  • Đâu ra: In ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.