ĐỀ 7 Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 38 76 99 76 38        b)    4 . 2 .125.5. 8      c)     3 2 0     2 27 31 1998 Bài 2: Tìm số nguyên x biết: a)    5 13 23 x b)    8. 104 x c)     35 29 x Bài 3: Sắp xếp các số sau theo theo tự tăng dần: –175, 80, 15, –132, – 79, 0, – 97 Bài 4: Tìm các số nguyên x sao cho:  x – 5 là ước của 6