ĐỀ 13: I. Trắc nghiệm Câu 1: Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG: A. Hai vectơ a  và b  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài B. Hai vectơ a  và b  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài C. Hai vectơ AB  và CD  được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình bình hành D. Hai vectơ a  và b  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài Câu 2: Cho hình bình hành ABCD tâm O, câu nào sau đây SAI: A. AB AD AC      B. BA BC CA      C. DA BC    D. OA OB OC OD     0      Câu 3: Cho ABC có trọng tâm G, D là trung điểm của BC. Chọn câu đúng. A. 2 3 GA AD     B. 1 2 AG GD    C. GA GD  2   D. 1 2 GA GD     Câu 4: Cho a b     ( 1; 2), (5; 7)   . Tọa độ của vectơ a b    là: A. (6; -9) B. (4; -5) C. ( -6;9) D. ( -5; -14) Câu 5: Cho tam giác ABC có A(3;5), B(1;2), C(5;2). Trọng tâm của tam giác ABC là: A. G(-3;4) B. G(4;0) C. G( 2;3 ) D. G(3;3) Câu 6: Cho 2 điểm phân biệt A vàB. Gọi I là trung điểm AB, ta có đẳng thức đúng là A. IA IB   0    B.      AI BI AB C.      IB IA 0 D. AB AI BI      Câu 7: Với 3 điểm A, B, C tùy ý; đẳng thức nào sau đây sai: A. AB BC CA       B. CA BA BC      C. BC BA CA      D. BC AC BA      Câu 8: Cho hai điểm I K ( 1;3), (0; 2).   Tìm tọa độ của điểm J sao cho :K là trung điểm của IJ ? A. (1;7) B. (1; 7)  C. ( 1;7)  D. ( 1; 7)   Câu 9: Cho 3 điểm bất kì O, H, I. Đẳng thức nào dưới đây đúng? A. OH IH IO      B. OH HI OI      C. HO HI OI      D. HO HI IO      Câu 10: Cho hình bình hành ABCD có I là tâm. Biết B D (2;0), ( 4;1).  Tọa độ nào là tọa độ của tâm I? A. 1 ( 1; ) 2  B. 1 ( 1; ) 2   C. 1 (1; ) 2 D. 1 (1; ) 2  II. Tự luận: Câu 11: Cho 4 điểm M, N, P, Q. CMR: MN QP MP QN        Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy. Cho A B C (1;3), ( 2;2), (3; 2)   a. Tìm tọa độ điểm F sao cho tứ giác AFCB là hình bình hành b. Tìm tọa độ điểm M sao cho:      3 2 MB MA MC Câu 13: Cho ABC . Gọi D, E là các điểm thuộc cạnh BC, AC thỏa 2 2 ; 3 5 BD BC AE AC       và I là trung điểm của AD. a) Phân tích BI BE ,   theo 2 vectơ BA BC , .   b) Chứng minh 3 điểm B I E , , thẳng hàng