No.07
Đánh thức con cú?
You win
Cú hoạt động về đêm mà!
Màn tiếp