No.06
Cậu bé có bao nhiêu tóc?

You win
Thật là,mới tí tuổi đầu mà đã đội tóc giả.
Màn tiếp