No.04
Chiếc xe đang đậu ở ô số mấy ?
Kiểm tra
You win
Trí tuệ là thước đo
Home
Màn tiếp