ĐỀ 14 Bài 1. (3đ) Tính: a) 1 25 0, 25: 3 12   b) 1 13 75% 1 0,5. 2 7   c) 6 8 6 9 3 6 7 15 15 7 15 7      Bài 2. (3đ) Tìm x , biết: a) 7 2 3 5     x b) 2 1 5 : 3 3 2 3 x          c) 2 1 5 3 3 6 8 x x    Bài 3. (2đ) Tìm x , y , z . Biết: 7 6 8 18 12 x z y       Bài 4. (2đ) Lớp 6A có 54 học sinh được xếp thành ba loại: khá, giỏi, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 5 9 số học sinh cả lớp. số học sinh khá chiếm 2 3 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi.