ĐỀ 11 I. Trắc nghiệm Câu 1: 7. Cho a b c       2; 1 , 3; 4 , 7;2         . Tọa độ của u a b c    3 2 4     là A.   16; 19 B. 40; 19   C. 28; 3  D. 40; 13   Câu 2: 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau B. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – không C. Hai vectơ cùng phương với 1 vec tơ khác 0  thì 2 vec tơ đó cùng phương với nhau D. Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ –không Câu 3: 2. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây sai? A. BA CA BC      B. AB CA BC      C. AB AC CB      D. AB BC AC      Câu 4: 4. Cho 2 vectơu  (1;5)  và v   (5; 6)  . Tọa độ x u v   3 4    là A. 17;39 . B. 12;24 . C. 13; 4 .   D. 3;34 . Câu 5: 3. Cho ABC, M là trung điểm BC. Đẳng thức nào sau đây sai? A. MB MC   0    B. BA BC AC      C. AB AC AM   2    D. AC CB BA      Câu 6: 5. Cho a i j b i j     3 4 ;       Tìm phát biểu sai? A. a  cùng phương b.  B. a b    4; 5 .   C. 2 6; 8 . a      D. a b    2; 3 .   Câu 7: 6. Với giá trị nào của m thì a m m    3 1;4 2   không cùng phương b m   5 2 ;6  A. m  5 B. m  5 C. m  5 D. m  5 Câu 8: 10. Trong các đẳng thức sau đây: AB CD AD CB AC BD AD AC       1 ; 2            , khẳng định nào sai? A. (1) và (2) đều sai B. (1) đúng, (2) sai C. 2 đúng D. (1) sai, (2) đúng Câu 9: 9. Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, G là trọng tâm. Phát biểu nào sau đây đúng? A. GA GI  2   B. IB IC   0   C. AB IC AI      D. GB GC GI   2 Câu 10: 8. Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, M là điểm bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng? A. DA CA CD      B. AB CA CD      C. OA OB DA      D. DA DC DO      II. Tự Luận Bài 1: Cho tam giác ABC và M là trung điểm của BC. a. Chứng minh: GA GM CM MB MG      0       Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -22- b. Gọi điểm I AB  sao cho 1 3 AI AB    và D là điểm đối xứng vớiC qua A. Hãy phân tích MD  theo BA  và BC  c. Chứng minh rằng M I D , , thẳng hànCâu 11: Cho 3 điểm A B C    5;6 , 4; 1 , 4;3 .      a. Tìm tọa độ điểm E trên Ox sao cho AE BC ,   cùng phương b. Tìm tọa độ điểm K thỏa 2 3 3 3 AK BK CA