ĐỀ 11 Bài 1. (3đ) tính giá trị biểu thức: a) 1 1 5 3        b) 1 4 3 5 : 2 9 7 14    c) 3 7 1 2 : 4 10 5 9                 Bài 2. (2đ) Tìm x , biết: a) 6 3 5 10     x b) 3 5 7 2 1 4 8 12 x    Bài 3. (1đ) Tìm x, biết: 2 1 3 21 7 x     Bài 4. (1,5đ) Tìm x , y , z . biết: 6 7 12 8 18 x z y       Bài 5. (2,5đ) Vòi nước A chảy vào bể không nước trong 3 giờ thì đầy, vòi B mất 5 giờ. a) Trong 1 giờ mỗi vòi chảy được mấy phần bể ? b) Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?