ĐỀ 5 I. TRẮC NGHIỆM : ( 5 ĐIỂM) Câu 1: Tập nghiệm của phương trình:  2 x x x     2 4 2   là:  A.  S       B. S     2; 1              C. x 2                       D. S   1 Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình:  3 4  x x . A. 2 3 16  x x B. x  1 0               C. 16 9 x  D. 2 4 x  Câu 3 : Nghiệm của hệ phương trình  6 5 3 9 10 1 x y x y                  là:  A. 3;5 B. 5;3 C. 1 1 ; 3 5              D. 1 1 ; 5 3           Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình 2 3 0 6 6 x x x x x       là: A. x  6 B. 3 ; 6 2 x x                 C. x  6                  D. x  6 Câu 5: Tập nghiệm của phương trình  2 5 1 3 3 x x x x       là : A. S = 0; 3   B. S = 0 C. S = 3    D.  Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình  2 1 9 x x x     là : A. x 2 B. 2 9 x x       A. x 9 B. x  9 Câu 7 : Nghiệm của hệ phương trình  2 3 2 4 0 4 2 5 6 0 2 5 3 8 0 x y z x y z x y z                      là:  A. 9 17 8 ; ; 4 38 19           B. 9 17 8 ; ; 4 38 19                    C. 9 17 8 ; ; 4 38 19                D. 9 17 8 ; ; 4 38 19            Câu 8: Số nghiệm của phương trình:  4 2 x x    8 7 0   là:  A.1     B.2 C.3                              D.4  Câu 9: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình : A. 2 3 2 4 2 x x x x      B. 2 1 1 3 4 3 4 3 4 x x x x      C. 2 3 . 3 4 . 3 x x x x                                              D. 2 2 2 3 7 4 7 x x x x      Câu 10: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm: A. 3 4 0 2 6 7 0 x y x y                    B. 3 4 0 2 6 8 0 x y x y                 C. 9 6 3 0 3 2 1 0 x y x y               D. 3 4 0 3 2 1 0 x y x y           II.TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM )Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a. 2 4 2 10 3 1 x x x     b. 2 4 1 2 1 x x 2 x x2      c. 3 3 3 9 x y x y          Câu 2: Định  tham  số m  để phương  trình :   2 2 x m x m      2 3 4 0      có  hai  nghiệm  phân  biệt  thoả :   2 2 1 2 x x  15   . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A A C B A A D D A