ĐỀ 6 I. Trắc nghiệm: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho 1 (3; 2), ( 1;1), ( ;0), ( 1; 3). 3 A B C D     Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng? A. A C D , , . B. A B C , , . C. A B D , , . D. B C D , , . Câu 2: Cho hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD. Trong các phát biểu sau: I. Bốn vectơ AB CD BA DC , , ,     cùng phương. II. AB  và  DC cùng hướng. III. AD  và CB  ngược hướng. IV. AD BC  .   Phát biểu nào ĐÚNG? A. I, II. B. I, III. C. II, III. D. III, IV. Câu 3: Phát biều nào sau đậy SAI? A. Nếu G là trọng tâm của ABC thì GA GB GC    0.     B. Với 3 điểm bất kì I, J, K. Ta có: IJ JK IK   .    C. Nếu OA OB    thì O là trung điểm của AB. D. Nếu AB AD AC      thì tứ giác ABCD là hình bình hành. Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho 1 (3; 2), ( 5;4), ( ;0). 3 A B C   Biết AB xAC  .   Tìm giá trị x? A. x  3. B. x  2. C. x  3. D. x  4. Câu 5: Cho a b  3 .   Khẳng định nào sau đây ĐÚNG? A. a  và b  ngược hướng và a b  3 .   B. a  và b  có giá song song. C. a  và b  ngược hướng và a b  3 .   D. a  và b  cùng hướng. Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 a x x    (3 1;5 1)  và b   (3; 6).  Tính giá trị của x (với x  0) để a b,   cùng phương? A. 1 . 6 x  B. 3 . 2 x  C. x 1. D. 4 . 5 x  Câu 7: Cho ABC và điểm M thỏa hệ thức: MA MB CM   .    Xác định vị trí của điểm M? A. M là trung điểm của AB. B. M tùy ý. C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCM. D. Không có điểm M. Câu 8: Khẳng định nào sau đây KHÔNG PHẢI điều kiện cần và đủ để G là trọng tâm của ABC với M là trung điểm của BC và O là điểm bất kỳ? A. 1 . 2 GM GA     B. AG BG CG    0.     C. AG BG CG    0.     D. OA OB OC OG    3 .     Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -12- Câu 9: Cho hình bình hành MNPQ. Trong các hệ thức sau, tìm hệ thức ĐÚNG? A. QM NM MP   .    B. PM PQ PN   .    C. NQ NM NP   .    D. MN MQ MP   .    Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho A B C (3;2), ( 1;4), ( 2; 6).    Tìm tọa độ trọng tâm của ABC? A. G(0;12). B. G(2;4). C. G(6;12). D. G(0;0). II. Tự luận: Bài 1: Cho ABC có G là trọng tâm. Lấy 2 điểm N, D tùy ý. Chứng minh: GA GD CD GN NB      0?       Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho A C D ( ; ), ( ; ), ( ; ). 1 2 0 4 1 1  a) Tìm tọa độ tâm I của hình bình hành ACBD? b) Tìm tọa độ điểm E sao cho: EC EA ED   3 ?    Bài 3: Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi I là trung điểm của AB và G là trọng tâm của ABC. Lấy M, N thỏa MB MC  4   và NA NC  5 .   a) Phân tích MG  theo hai vectơ AB  và AC?  b) Chứng minh: M, N, G thẳng hàng?