Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 Đề 13ĐỀ 12 I. Trắc nghiệm Câu 1: 7. Cho 2 vectơu  (2;5)  và v    ( 5; 6)  , ta có tọa độ x u v   3 4    là A. 26;39 . B. 12;24 . C. 13; 4 .   D. 3;34 . Câu 2: 1. Chọn khẳng định đúng A. Hai vectơ cùng phương thì giá của chúng song song B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng C. Hai vectơ có giá vuông góc thì cùng phương D. Hai vectơ đều ngược hướng với vectơ thứ ba thì cùng hướng Câu 3: 2. Chỉ ra vectơ tổng AB AC CD DE EF FG            trong các vectơ nào sau đây? A. GB  B. CG  C. BG  D. GC  Câu 4: 4. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB và M là trung điểm của đoạn thẳng AI. Khẳng định nào sau đây đúng? A. IA IB   0    B. 3AI AB    C. NI NB NM   2    D. 3 4 NA NB NM      Câu 5: 3. Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm là G. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. AB AC a   2   B. AB AC AG   3    C. 3 3 a GB GC     D. AB AC    Câu 6: 5. Cho tam giác ABC có trọng tâm E và K là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây sai? A. EB EC EK   2    B. EB EA CE      C. EA EK  2   D. AE EK  2   Câu 7: 6. Hãy chỉ ra vectơ tổng của AB DC BD CA        A. 0  B. AD  C. 0 D. 2BD  Câu 8: 10. Cho a b c      2;1 , 3; 4 , 7;2         . Tọa độ của u a b c    3 2 4     là A.   16; 19 B. 28; 3  C. 40; 13   D. 40; 13   Câu 9: 9. Với giá trị nào của m thì a m m    3 1;4 2   cùng phương b m   5 2 ;6  A. m  5 B. m  5 C. m  5 D. m  5 Câu 10: 8. Cho a i j b i j     3 4 ; 1 2       Tìm phát biểu sai? A. 3 9;12 . a     B. a  cùng phương b.  C. a b   2;6 .   D. a b   4;2 .   II. Tự Luận Bài 1: Cho 3 điểm A B C 1;3 , 2;4 , 0;1 .      a. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -24- b. Tìm tọa độ điểm Ethỏa 7 2 4 EA EB CE      Bài 2: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M thỏa 3 2 3 0 MA BM MC        . a. Phân tích MG  theo các vectơ AB AC ,   b. CMR: 3 điểm M B G , , thẳng hàng

Nhận xét